O projektu

Tento portál je apolitický a důsledně rozděluje fakta, hypotézy a názory.

Portál Budovanistatu.cz


Projekt se zaměřuje na problematiku analýzy hospodaření státu a jeho institucí. Zdrojem jsou účetní data státních organizací. Tyto data, věcně a časově utříděná jsou doplněna o propojení na informační výstupy portálů Nasipolitici.cz (profily politiků a lobbistů, kauzy, veřejné zakázky) a Kohovolit.eu (analýzy hlasování a aktivity zákonodárců). Název projektu byl inspirován stejnojmenným dílem Ferdinanda Peroutky.

Motivací pro vznik projektu byla především snaha přispět k překonání obecného a hlubokého deficitu znalostí o účetním výkaznictví, reálných nákladech, výdajových trendech a v neposlední řadě i o kvalitě činnosti české státní správy. Důsledkem této neznalosti je mimo jiné neustálý růst nákladů na státní správu při současném poklesu kvality výkonu státní správy.

Širším cílem projektu je snaha podpořit odbornou a následně i společenskou diskuzi o podobě efektivního fungování státních institucí a jim podřízených organizačních složek státu.

Státní správu v tomto ohledu nebereme jako nepřítele, ale jako přirozeného partnera, s nímž chceme spolupracovat, a kterému chceme pomoci s realizací jejích vlastních priorit (viz například materiál Ministerstva průmyslu a obchodu: Strategie konkurenceschopnosti ČR na léta 2012-2020).

Projekt Budovanistatu.cz je společným projektem neziskových organizací Naši politici o.s. a Kohovolit.eu, který je realizován za podpory nadací Open Society Foundations a Nadačního fondu proti korupci.

Budování státu - aneb co se státem?

Na pojem stát je možné nahlížet jako na množinu institucí disponující mocí: 1) vládnout, 2) vytvářet legitimní pravidla řízení společnosti, 3) vykládat a soudit jejich naplňování, 4) vybírat, spravovat a distribuovat finanční prostředky na realizaci veřejných statků.

Hospodaření státu je velmi komplikovaný systém provázaných finančních vztahů a toků mezi jednotlivými institucemi a organizacemi formujícími a vykonávajícími veřejnou správu. Pro jeho pochopení jsme proces poznávání rozdělili do několika kroků, které chceme postupně naplňovat:

Prvním krokem k poznání státu je zmapování finanční náročnosti současných státních institucí.

Druhým krokem je strukturální analýza ekonomického fungování a výstupů z činnosti jednotlivých úřadů, spojená s jejich časovou komparací (CO dělají úřady?, JAK tyto činnosti jsou vykonávány?, PRO koho jsou vykonávány?).

Třetím krokem je hledání odpovědi na otázku „Co by nám měl stát zajišťovat?“

Čtvrtým krokem je přiřazení odpovídajících finančních prostředků k požadovanému státního servisu.

První dva kroky směřují k poznání současného rozsahu, finanční náročnosti a míry (ne)efektivity výkonu státní administrativy. Zejména krok dva je závislý na informační (datové) otevřenosti jednotlivých úřadů a na jejich vzájemné spolupráci.

Třetí a čtvrtý krok jsou pokusem napomoci k optimalizaci stávajícího ekonomického rámce fungování veřejných institucí a přispět k vytvoření efektivnějšího modelu hospodaření organizačních složek státu.

Vzhledem k rozsahu problematiky a neustálému vývoji společnosti (a tím i státu) jsme si vědomi, že žádný z výše uvedených kroků nemůže být nikdy definitivně a bezezbytku dokončen. Na druhé straně, čím jsou občané obeznámenější, tím je snadnější nalezení všeobecně přijatelného řešení.

Technicky

Celý projekt je budován jako open-source pod licencí CC-BY. Zdrojový kód je dostupný na Githubu.