Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Metodika „rozklikávacího“ rozpočtu

Metodika tabulek vychází z třídění výdajů, které používá státní správa, a které je stanoveno zejména zákonem 218/2000Sb., a vyhláškou 323/2002 Sb.

Zdrojem dat byla veřejně přístupná databáze IDB Aris / ÚFIS spravovaná Ministerstvem financí České republiky.

Analýza je zaměřena na přehledné zobrazení výdajů státního rozpočtu České republiky a to formou časových řad a dekompozice státního rozpočtu/kapitol/organizací/typu výdaje. Z důvodů vizuálního zobrazení proporcí na jedné straně a exaktností na straně druhé byly zvoleny jak grafické vyjádření hodnot tak i tabulky, oboje v „rozklikávací“ verzi.

Popis jednotlivých úrovní

První úroveň

Rozčlenění výdajů státního rozpočtu celkem (první řádek nahoře) na výdaje dle jednotlivých kapitol (odpovědnostní třídění, příloha A Vyhlášky).

Druhá úroveň

Kapitoly se dále člení na výdaje celkem dle jednotlivých státních organizací (organizační složky státu i státní příspěvkové organizace) dané jednoznačným identifikačním číslem organizace.

Tato úroveň je vhodná pro přehled o jednotlivých organizací v rámci kapitoly a jejich „významnosti“ měřené celkovými výdaji.

Třetí úroveň

je zaměřena na rozčlenění výdajů jednotlivých organizací dle druhového třídění rozpočtové skladby (příloha B Vyhlášky)

ČástDetailPoložka
Provozní výdajeBěžné provozní výdaje5000-5199
Náhrady zaměstnancům v době nemoci5424
Převody do FKSP5342
Investiční výdajeInvestiční výdaje6100-6299
Neinvestiční transferyNeinvestiční transfery5201-5250
Neinvestiční transfery5311-5790
Investiční transferyInvestiční transfery6300-6359
Investiční transfery6371-6789
Převody fondůmNeinvestiční převody fondům5341+5343-5349
Investiční transfery5901-5909
Investiční transfery6361
Investiční transfery6901-6909

Čtvrtá úroveň

Zde jsou výdaje členěny dle jednotlivých položek.

Pátá úroveň

Zobrazuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby (příloha C Vyhlášky).

Data o výdajích za roky 2004-2012 jsou k dispozici na Fusion tables (i ke stažení).